Blogia
نامهای ایرانی

نام های اصیل ایرانی برای دختران

آبگينه

آبنوس

نام يک شاهزاده ايراني

آتوسا

آتش، نهمين ماه ايراني

آذر 

نام پسر مهرنوش پسر اسفنديار

آذرافروز 

صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرخش

نام گلي است برنگ سرخ

آذرگون 

پاکدين

آذرنوش

 

آرا  

آرزو

آرزو

 آزاد، رها

آزاده

نام يک شاهزاده ايراني

آزيتا 

زينت آلات

آزين

مانند

آسا

 تشويق

آفرين 

نام گلي

آلاله

الهه آب

آناهيتا

صدا

آوا

آويز

آويزه

آهو

آهو

ستاره، نام گلي

اختر

سياره ارانوس

ارانوس

نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد

ارغوان

رنگ ارغواني روشن، نام گلي

ارکيده 

 هديه

ارمغان

تاج

افسار 

افسانه

افسانه

طلسم و جادو

افسون

پاشيدن

افشان

الناز 

خوشبخت

انوشه

نام کشور ايران

ايران

دختر ايران

ايران دخت 

خانم، متشخص، زن مجرد

بانو 

کريستال

بلور

گل بنفشه

بنفشه

دختر و دوشيزه هدهد، نام مرغ حضرت سليمان

بوبک

بوس، بوسيدن

بوسه

فصل بهار

بهار

بهار کوچک

بهارک

 آورنده بهار

بهاره

 بهترين ناز

بهناز

بهترين صورت

بهرخ

منحصر بفرد

بيتا 

 پديده، چيز جديد

پديده

 اسم يک پرنده

پرستو 

ابريشم

پرند 

پري

پري 

داراي صورتي همچون پري

پري رو

جمع پري

پريا 

    داراي صورتي همچون پري

پريچهر

زاده پري

پريزاد

مانند پري

پريسا

داراي صورتي همچون پري

پريوش

پرتو

پرتو

پروانه

پروانه

نام يک صور فلکي

پروين

سپيده دم

پگاه

نوعي پرنده

پوپک

موفق

پوران 

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

پوران دخت 

موفق

پوري

نام گلي

پونه

جام شراب

پيمانه 

ارتباط

پيوند

ستاره

تارا

آهنگ، نغمه

ترانه 

مسيحي

ترسا 

نام کشور دشمن ايران در شاهنامه

توران

نوعي پرنده

توکا

يکي از شخصيتهاي شاهنامه

تهمينه

سفال

تينا

 نام يک صور فلکي

ثريا

جوان، گل جوانه

جوانه

 

چليپا

ياد، يادگاري

خاطره

خندان

خندان

 

خجسته

آفتاب

خورشيد

ستاره اي درخشان که مانند گوهر مي درخشد

دري

آرام دل

دلارام

مليح، خوش قلب

دلبر

جذاب

دلکش

دريا 

دريا 

جهان

دنيا

 آرامش

رامش

پرمعني

رسا

روشنايي

رکسانه

روح، روان

روان

يک از شخصيت هاي شاهنامه، مادر رستم

رودابه

نور کوچک

روشنک

 آزاد

رها

 

ريما

حرير، زربافت

زري 

طلايي

زرين

دختر طلايي

زرين دخت

زويا

سياره زهره(ونوس)ر

زهره

زيبا، قشنگ

زيبا

شبنم

ژاله

ژيلا

 

سارا 

جام شراب

ساغر

سالومه

نام گلي

ساناز

 سايه

سايه

نور اول صبح

سپيده

ستاره

ستاره

زن زيبا، درخت سروناز

سروناز 

ياسمن

سمن

سميلا

سميرا

سنا

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

سودابه

رز قرمز

سوري

شعله ور، درحال سوختن

سوزان 

نام گلي

سوسن

قسم خوردن

سوگند

سپتا

صورت، رخ

سيما

نقره اي

سيمين

شاد

شادان

شادي، خوشحالي

شادي

سلطنتي

شاهين

شبنم(ژاله)ر

شبنم

جرقه

شراره 

شروين

شعله، آتش

شعله 

شکوفه

شکوفه

جلال، زرق و برق

شکوه

نوعي آهو

شوکا

بانوي شهر

شهربانو

زاده شهر

شهرزاد 

عشق شهر

شهرناز

شاهزاده

شهزاده 

زن سياه چشم

شهلا 

عشق شاه

شهناز

 

شيدا

آفتاب، درخشان

شيده

ظريف، شيرين

شيرين

زن شيرين و حساس

شيرين بانو

افسون شده

شيفته

شيما

فريبا

شيوا

صدف

شراب

صهبا

پاک، خالص

طاهره

طلا

طلا 

عسل

عسل

آهوي کوهي

غزال

 آهوي کوهي

غزاله

طنازي

غمزه

غنچه گل

غنچه

يکي از شخصيتهاي شاهنامه

فرانک 

خوشي

فرحناز

شاد

فرخنده

عاقل

فرزانه

فرشته، پري

فرشته

عشوه گر

فرناز

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

فرنگيس

درخشان

فروزان

درخشان

فروزنده

روشني

فروغ

مليح

فريبا

پرارزش

فريده 

ستوده

فرين

 فيروزه

فيروزه

عاشق

فيلا

گل قاصدک

قاصدک

مقدس، فرشته

قدسي

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

کتايون

ماده اي که مس را به طلا تبديل مي کند

کيميا

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

گردآفريد

يکي از شخصيت هاي شاهنامه

گرديا

چشمان

گلاره

گلبانو

گل فصل بهار

گلبهار 
گلپري
 باغ گلگلشن 
گل انار، به زيبايي گلگلنار
گلنسا
رنگ قرمز گل رزگلي
 نوعي آهنگگيتا 
 جهان، دنياگيتي
 گيسو
نام گليلادن
گل لالهلاله
ليدا
شبانهليلا 
نام گليليلي 
مانندمانا
نام يک شاهزادهماندانا 
نقاشي که خود را پيامبر معرفي کردماني
 وجوه ماهماهدخت 
کسي که صورتش مانند ماه باشدماهرخ
 مرجانمرجان
 مرجانمرجانه
مرمرمرمر
ملکهملکه
يکي از شخصيتهاي شاهنامهمنيژه 
مرواريدمرواريد 
 گل مريممريم
 خبر خوشمژده
مژه هامژگان 
مستمستانه
ميشا
 نام يک الههمونا
 مثال ماهمهتا 
مثال ماهمهتاب
مهر انگيزمهر انگيز
نور آفتابمهرناز
مهرنوش
خورشيد، مهربانمهري 
 ماه، مهتابمهسا
درخت گل ياسمهستي
مهشيد
نور ماه، شکوه ماهمهناز
مهنوش
مثال ماه، زيباييمهوش 
 دختر ماهمهين
نام يک الههميترا 
مينامينا 
 مينو 
 شوق آفريننازآفرين
 گل زيبانازگل
خوش قلبنازنين 
زيبانازي 
زيبانازيلا
 نام يک درختناژين
ونوس، ستاره زهرهناهيد
صداندا
  نام گلينرگس
 نام گلينسترن
رز وحشينسرين
ترانه، آهنگنغمه
خوش قلبنگار 
 نگاهنگاه 
سنگ روي انگشتر و جواهراتنگين
نوانوا
شادي خلقنوش آفرين
شيريننوشين
 نهالنهال
خوب، زيبانيکو
خوبينيکي
نام گلي(زنبق آبي)رنيلوفر 
شنوندهنيوشا
آرزووندا
آشکارويدا 
هديههديه
وجودهستي
پرنده اي افسانه ايهما
حيرت انگيزهنگامه
گل ياسياس
گل ياسياسمن
تنها، يگانهيکتا
تنها، يگانهيگانه
نام بلندترين شب ساليلدا 
 
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres